W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, uruchomione zostało Działanie 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw, konkursy na Projekty badawczo-rozwojowe.

W jego ramach mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (oraz powiązania kooperacyjne) posiadające siedzibę na terenie województwa mazowieckiego będą mogły ubiegać się o dotacje na dofinansowanie przedsięwzięć polegających na realizacji prac (we współpracy z instytucją naukową) związanych z badaniami przemysłowymi oraz pracami rozwojowymi, kończącymi się na tzw. pierwszej produkcji; lub związanych z rozwojem technologii (opracowanej przez przedsiębiorcę lub nabytej), która nie została jeszcze skomercjalizowana i wykorzystana w działalności gospodarczej; a także działań dotyczących IP. Maksymalny poziom dofinansowania to 80% kosztów kwalifikowanych (minimalnie 500 tyś. zł, maksymalnie 5 mln zł).

Przedsięwzięcia w ramach projektów będą mogły uzyskać wsparcie jedynie w przypadku zgodności z priorytetowymi kierunkami badań określonymi dla obszarów inteligentnej specjalizacji województwa mazowieckiego (nowoczesne usługi dla biznesu, inteligentne systemy zarządzania, bezpieczna żywność, wysoka jakość życia).

Wsparcie obejmować będzie fazę badań przemysłowych oraz prac rozwojowych, kończąc na tzw. pierwszej produkcji – cały proces powstania innowacji lub jego wybrane elementy, prowadzony samodzielnie przez przedsiębiorcę lub we współpracy z jednostką naukową. Pierwsza produkcja oznacza pierwsze wdrożenie przemysłowe odnoszące się do zwiększenia skali obiektów pilotażowych lub do pierwszych w swoim rodzaju urządzeń i obiektów, obejmujących kroki następujące po uruchomieniu linii pilotażowej, w ramach której zawarta jest faza testowania, ale nie produkcja masowa lub działalność handlowa.

Wsparciem może zostać objęty także rozwój technologii (opracowanej przez przedsiębiorcę lub nabytej), która nie została jeszcze skomercjalizowana i wykorzystana w działalności gospodarczej, przy czym finansowanie obejmie w szczególności koszty przeprowadzenia kolejnych etapów prac badawczo-rozwojowych uzupełniających lub dostosowujących technologię do specyfiki przedsiębiorstwa.

W ramach projektu badawczo-rozwojowego wsparcie może objąć także uzyskanie ochrony prawa własności przemysłowej oraz realizacja ochrony własności przemysłowej, a także prowadzenie analiz czystości patentowej, które są niezbędne dla skutecznej komercjalizacji technologii. Uzyskanie ochrony prawa własności przemysłowej nie stanowi obowiązkowego elementu projektu.

Wsparcie skoncentrowane będzie na sektorze MŚP, jednakże przewiduje się inwestycje dużych przedsiębiorstw w ramach projektów pod warunkiem zapewnienia przez nie konkretnych efektów dyfuzji działalności B+R do gospodarki.

COBRABID (jako rozumiejący oczekiwania biznesu i pozbawiony ograniczeń administracyjnych partner naukowy z wysoką kategorią naukową „A”) gotowy jest wesprzeć przedsiębiorców w realizacji projektów B+R obejmujących następujące obszary:

Obszar specjalizacji „bezpieczna żywność”

 • Priorytetowy kierunek badań
  • Rozwiązania technologiczne i narzędziowe do oceny bezpieczeństwa żywności, w tym wykrywania pozostałości środków ochrony roślin, leków weterynaryjnych oraz innych zanieczyszczeń
 • Cele badawcze
  • Technologie umożliwiające walidację, usprawnienie oraz poprawę technik wysokotemperaturowej obróbki żywności hermetycznie zamkniętej, w tym także z wykorzystaniem urządzeń przenośnych.
  • Technologie produkcji i monitoringu procesów obróbki cieplnej żywności hermetycznie zamkniętej, zachowującej wysoką wartość odżywczą przy jednocześnie podwyższonej trwałości produktów.
  • Technologie umożliwiające punktowy (w tym również wielopunktowy) pomiar temperatury w różnych środowiskach, w szczególności do zastosowań w przetwórstwie żywności do kontroli, sterowania i rejestracji temperatury przebiegu procesów produkcyjnych oraz transporcie i  w przechowalnictwie produktów spożywczych (w tym opcjonalne rozwiązania małogabarytowe i przenośne urządzenia dedykowane dla MŚP).
  • Zindywidualizowane systemy elektronicznego monitoringu procesów cieplnego utrwalania konserw w oparciu o bieżącą  wartość sterylizacyjną lub pasteryzacyjną.
  • Optymalizacja procesów produkcyjnych na podstawie wyników badania i analizy zachowania i funkcjonowania elementów pomiarowych aparatury będącej na wyposażeniu autoklawów lub pasteryzatorów pod kątem bezpieczeństwa i jakości produktu oraz technologii procesu/-ów i warunków przechowalnictwa dla produktów pakowanych próżniowo.
  • Zindywidualizowane systemy elektronicznego monitoringu procesów cieplnego utrwalania konserw w oparciu o bieżącą  wartość sterylizacyjną lub pasteryzacyjną.
  • Optymalizacja procesów produkcyjnych na podstawie wyników badania i analizy zachowania i funkcjonowania elementów pomiarowych aparatury będącej na wyposażeniu autoklawów lub pasteryzatorów pod kątem bezpieczeństwa i jakości produktu oraz technologii procesu/-ów i warunków przechowalnictwa dla produktów pakowanych próżniowo.
 • Priorytetowy kierunek badań
  • Rozwój metod badań i kontroli pochodzenia produktów rolno-spożywczych
 • Cele badawcze
  • Metody kontroli i monitorowania łańcucha żywnościowego

Obszar specjalizacji „inteligentne systemy zarządzania”

 • Priorytetowy kierunek badań
  • Inteligentne systemy zarządzania w przemyśle i infrastrukturze
 • Cele badawcze
  • Rozwiązania technologiczne i procesowe zwiększające efektywność, bezpieczeństwo i niezawodność obiektów i systemów energetycznych
  • Rozwiązania technologiczne i procesowe do optymalizacji zużycia i zarządzania zasobami energetycznymi obiektów infrastrukturalnych
  • Wysokowydajne rozwiązania technologiczne wykorzystujące technologie mikrostrumieniowe do zastosowań przemysłowych.
  • Systemy pomiarowe wykorzystujące promieniowanie elektromagnetyczne do zastosowań przemysłowych

Obszar specjalizacji „nowoczesne usługi dla biznesu”

 • Priorytetowy kierunek badań
  • Technologie ochrony własności intelektualnej i przemysłowej
 • Cele badawcze
  • Rozwiązania technologiczne wykorzystujące nanostruktury do zabezpieczenia obiektów wartościowych przed ich fałszowaniem
 • Priorytetowy kierunek badań
  • Rozwiązania w zakresie optymalizacji i automatyzacji procesów i usług oraz opracowania modeli biznesowych
 • Cele badawcze
  • Technologie umożliwiające cyfryzację, optymalizację i automatyzację procesów zarządzania przedsiębiorstwem lub grupami przedsiębiorstw

Obszar specjalizacji „wysoka jakość życia”

 • Priorytetowy kierunek badań
  • Prośrodowiskowe rozwiązania technologiczne służące do badania i diagnostyki, w tym oceny proekologiczności, materiałów, składników oraz procesów stosowanych w produkcji wyrobów konsumenckich o różnych zastosowaniach
 • Cele badawcze
  • Metody i narzędzia na potrzeby stosowania technik umożliwiających zapobieganie zagrożeniom poprzez walidację spełniania przez produkt lub usługę kryteriów oznakowania ekologicznego zawartych w odpowiednich decyzjach Komisji Europejskiej

Nasza Spółka oferuje przedsiębiorcom swoje zasoby eksperckie, w tym kwalifikowaną kadrę naukową, niezbędne do tworzenia konsorcjów realizujących takie projekty, od fazy tworzenia się pomysłu, poprzez etap prac badawczych, przygotowanie prototypu, aż po komercjalizację wyników badań. Zespół COBRABID (występując jako jednostka naukowa) zadba o wszystkie procedury i wymaganą projektami dokumentację.

Zainteresowanych szczegółami przedsiębiorców prosimy o kontakt: tel.: 22 6203061 lub email: biuro@cobrabid.pl