COBRABID uzyskał status Jednostki oceniającej personel wydawany przez Urząd Dozoru Technicznego umożliwiający przeprowadzanie egzaminów w odniesieniu do osób ubiegających się o uzyskanie certyfikatu dla personelu przeprowadzającego instalację, konserwację lub serwisowanie stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających substancje kontrolowane lub fluorowane gazy cieplarniane (tzw. F-gazy) oraz odzysk tych substancji lub gazów z takich urządzeń.

Gazy fluorowane (tzw. F-gazy) znajdujące się w urządzeniach chłodniczych i klimatyzacyjnych mają negatywny wpływ na warstwę ozonową. Dlatego weszła w życie ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2015 r. poz. 881) określająca kto i w jaki sposób może mieć do czynienia z takimi urządzeniami.

Ustawa reguluje m.in. obowiązki podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie produkcji i usług związanych ze stosowaniem substancji zubożających warstwę ozonową lub fluorowanych gazów cieplarnianych, a także z obrotem tymi substancjami i gazami oraz produktami, urządzeniami, systemami ochrony przeciwpożarowej, gaśnicami i systemami klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych zawierającymi te substancje lub gazy lub od nich uzależnionymi, oraz obowiązki podmiotów użytkujących produkty, urządzenia, systemy ochrony przeciwpożarowej, gaśnice i systemy klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych, zawierające te substancje lub gazy lub od nich uzależnione.

Więcej informacji na temat egzaminów znajduje się tutaj.