Likwidator Centralnego Ośrodka Badawczo Rozwojowego Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRABiD sp. z o. o. w likwidacji z siedzibą w Warszawie przy ulicy Łuckiej 15 (00-842),  wpisanej do rejestru przedsiębiorstw prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000284830, posiadający NIP: 525 000 87 03 oraz REGON: 141060470

OGŁASZA

pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż ruchomych środków trwałych będących wyposażeniem biurowo-laboratoryjnym

WYKAZ RUCHOMOŚCI I WADIUM

Wykaz środków trwałych, cenę wywoławczą oraz wysokość wadium stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu Sprzedaży.

SKŁADANIE OFERT

  1. Pisemne oferty należy składać w siedzibie Spółki przy ul. Łuckiej 15 w Warszawie (00-842), pokój 309 (III piętro) do dnia 20.10.2021r. do godziny 15.00.
  2. Oferty należy złożyć w nieuszkodzonej i dokładnie zaklejonej kopercie z adnotacją „oferta przetargowa, środki trwałe – nie otwierać”.
  3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w gotówce lub na rachunek bankowy Spółki, nr rachunku: ING Bank Śląski S.A. 61105010251000009030487046 w terminie do 20.10.2021r. W tytule przelewu należy wpisać: „Wadium, środki trwałe + numer ewidencyjny środka trwałego ”.
  4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.10.2021r. o godzinie 14.00 w siedzibie Spółki.
  5. Oferta powinna zawierać:
  6. proponowaną cenę zakupu netto;
  7. kopię dowodu wpłaty wadium;
  8. dane oferenta;
  9. pisemne oświadczenie, że oferent zapoznał się z regulaminem przetargu, że warunki te zrozumiał i w pełni akceptuje.
  10. podpis oferenta;

Oferty nie spełniające warunków podanych wyżej nie będą brane pod uwagę.

Regulamin przetargu oraz szczegółowy wykaz środków trwałych wraz z wysokością wadium udostępniane są każdorazowo na wniosek zainteresowanych.

Osoba upoważniona do kontaktu: Weronika Sawicka, tel. 607 911 944, e-mail: weronika.sawicka@cobrabid.pl