Pełnomocnik Wspólnika Spółki
Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRABiD sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego
na funkcję Prezesa Zarządu

 1. Kandydat na funkcję Prezesa Zarządu Spółki Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRABiD sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łucka 15, 00-842 Warszawa, musi spełniać łącznie następujące warunki:
  • posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą, uznane w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie przepisów odrębnych,
  • posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
  • posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
  • spełniać inne wymogi określone w przepisach prawa, w tym w szczególności nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych,
  • korzystać z pełni praw publicznych i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Kandydatem nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
  • pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
  • wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
  • jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
  • pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
  • aktywność społeczna lub zarobkowa kandydata rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.
 3. W celu potwierdzenia spełnienia wymogów, o których mowa w pkt 1, kandydat zobowiązany jest przedstawić w zgłoszeniu następujące dokumenty:
  • dokument potwierdzający posiadanie wykształcenia wyższego, zgodnie z pkt 1 lit. a);
  • dokumenty potwierdzające co najmniej 5 letni okres zatrudnienia, w tym świadectwa pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub odpisy z KRS bądź inne dokumenty potwierdzające staż pracy, zgodnie z pkt 1 lit. b);
  • dokumenty potwierdzające co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, w tym świadectwa pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub odpisy z KRS bądź inne dokumenty potwierdzające wymagane doświadczenie pracy, zgodnie z pkt 1 lit. c);
  • oświadczenie kandydata o spełnianiu innych wymogów określonych w przepisach odrębnych, w szczególności oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz pełnej zdolności do czynności prawnych i nienaruszaniu ograniczeń i zakazów zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych;
  • oświadczenie kandydata o niespełnianiu warunków określonych w pkt 2;
  • aktualne (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia dokumentów) zaświadczenie o niekaralności (w przypadku zaświadczenia wydanego za pośrednictwem systemu e-KRK wersję elektroniczną na płycie CD lub DVD) oraz oświadczenie kandydata o wszczętych i toczących się postępowań karnych lub karnoskarbowych przeciw kandydatowi);
  • oświadczenie kandydata o sankcjach administracyjnych nałożonych na kandydata lub inne podmioty w związku z zakresem odpowiedzialności kandydata;
  • oświadczenie o złożeniu, oświadczenia lustracyjnego, o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2186 ) albo oświadczenie o złożeniu informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego, zgodnie z art. 7 ust. 3 i ust. 3a tej ustawy (dotyczy Kandydatów urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.).
  • własnoręcznie podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów postępowania kwalifikacyjnego oraz poinformowania Ministra Przedsiębiorczości i Technologii o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółkę Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRABiD sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Pełnomocnika Wspólnika Spółki, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Kancelarię Prezesa Rady Ministrów dla celów postępowania kwalifikacyjnego, zgodnie z obowiązującą ustawą o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz..U.UE.L.2016.119.1”.wraz ze wskazaniem numeru telefonu i adresu e-mail do kontaktów, dla celów postępowania kwalifikacyjnego
 4. Oświadczenia kandydata, o których mowa powyżej, w pkt 3, kandydat zobowiązany jest złożyć w oryginale, natomiast dokumenty, o których mowa powyżej w pkt 3 mogą być złożone w kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez kandydata – w takiej sytuacji kandydat, który spełnia wymogi formalne, jest zobowiązany do przedstawienie oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów podczas rozmowy kwalifikacyjnej, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.
 5. Niezależnie od oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt 3 i 4, kandydat zobowiązany jest przedłożyć w zgłoszeniu:
  • list motywacyjny (w oryginale),
  • życiorys zawodowy, zawierający opis dotychczasowych doświadczeń i osiągnięć kandydata w pracy zawodowej, w tym informacje dotyczące funkcji pełnionych w organach innych podmiotów;
  • kopię dowodu tożsamości.
 6. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa w dniu 4 marca 2019 r. o godzinie 15:00 (decyduje data i godzina doręczenia zgłoszenia do siedziby Spółki). Zgłoszenia składa się w siedzibie Spółki, p. 309, III piętro, adres: Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRABiD sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Łucka 15, 00-842 Warszawa, w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Pełnomocnik Wspólnika Spółki Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRABiD sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu”. Zgłoszenia kandydatów złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu i zostaną zwrócone kandydatom.
 7. Kandydaci mogą uzyskiwać, informacje o Spółce w siedzibie Spółki, ul. Łucka 15, 00‑842 Warszawa, p. 309, III piętro, do dnia 4 marca 2019 r., w dniach roboczych, w godz. od 10.00 do 15.00, tel.: +48 22 749 16 92, po uprzednim telefonicznym umówieniu terminu. Zakres informacji, które mogą zostać przekazane kandydatom, to:
  • sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2017 r. – 31.12.2017 r.;
  • sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za okres 01.01.2017r. – 31.12.2017r. ;
  • sprawozdanie F01 za IV kwartał 2018 r.;
  • Umowa Spółki;
  • aktualny odpis Spółki z Rejestru Przedsiębiorców KRS.
 8. Otwarcie zgłoszeń nastąpi w dniu 4 marca 2019 r. o godzinie 15:30.
 9. Oceny pod względem formalnym i merytorycznym przesłanych zgłoszeń dokona Pełnomocnik Wspólnika Spółki.
 10. Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne, zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami przeprowadzane będą w dniu 6 marca 2019 r., w siedzibie Spółki lub siedzibie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. Każdy kandydat zostanie poinformowany telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o godzinie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. Decyzją Pełnomocnika termin, o którym mowa w zdaniu poprzednim, może zostać zmieniony.
 11. Zakres zagadnień będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej z każdym z kandydatów obejmować będzie w szczególności:
  • wiedza o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka;
  • znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem spółką handlową i kierowaniem zespołami pracowników;
  • znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa, zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, znajomość zasad nadzoru właścicielskiego;
  • wiedza w zakresie rachunkowości oraz audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa;
  • wiedza z zakresu polityki kadrowej;
  • doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w spółce.
 12. Pełnomocnik Wspólnika powiadomi pisemnie lub elektronicznie, na podany adres, kandydatów uczestniczących w postępowaniu kwalifikacyjnym o jego wynikach. O wynikach postępowania kwalifikacyjnego, Pełnomocnik Wspólnika może również powiadomić kandydatów uczestniczących w postępowaniu telefonicznie.
 13. Postępowanie kwalifikacyjne może być zakończone w każdym czasie, bez podania przyczyn, bez wyłonienia kandydata.