Pełnomocnik Wspólnika Spółki Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRABiD Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Łucka 15

zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badań rocznych sprawozdań finansowych Spółki Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRABiD Sp. z o.o. za lata obrotowe: 2017 i 2018, oraz sporządzenie pisemnych opinii wraz z raportami z przeprowadzonych badań.

 

 1. Przedmiot postępowania ofertowego
  1. Badanie rocznych sprawozdań finansowych Spółki Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRABiD Sp. z o.o., za lata obrotowe 2017 oraz 2018, sporządzonych odpowiednio na dzień 31 grudnia 2017 r. i 31 grudnia 2018 r. zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości [Dz.U.2016.1047 ze zm.].
  2. Przedłożenie sprawozdań z badań w terminach do:
   1. 31 marca 2018 roku za rok obrotowy 2017,
   2. 29 marca 2019 rok za rok obrotowy 2018.
 2. Oczekiwania wobec biegłego rewidenta
  1. Gotowość do spotkań informacyjnych kluczowego biegłego rewidenta z Pełnomocnikiem Wspólnika w trakcie i po zakończeniu badania sprawozdania finansowego.
  2. Przekazywanie do wiadomości Pełnomocnika Wspólnika sporządzanych dla Zarządu (w formie listu intencyjnego) informacji o ewentualnych problemach w systemie rachunkowości badanej Spółki.
  3. Zakończenie badania wraz ze sporządzeniem i przekazaniem opinii wraz z raportem z badania sprawozdania finansowego Spółki w wyznaczonych terminach.
 3. Oferta powinna zawierać
  1. Informacje o oferencie, w tym: o formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów z podaniem numeru i daty wpisu, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych z podaniem numeru i daty wpisu, o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów (przez biegłego rewidenta rozumie się podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, o którym mowa w art. 47 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o ich nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1089).
  2. Udokumentowanie statusu prawnego oferenta: aktualny odpis z rejestru oraz zaświadczenie o wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych (dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem).
  3. Oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym.
  4. Opis dotychczasowego doświadczenia zawodowego firmy oraz wykaz wybranych podmiotów gospodarczych (szczególnie z branży, w której działa Spółka), których sprawozdanie finansowe zostało zbadane przez firmę w ostatnich 2 latach.
  5. Oświadczenie o przyjęciu zobowiązania, o ile zajdzie taka potrzeba, do uczestnictwa kluczowego biegłego rewidenta w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników, zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok 2017 oraz za rok 2018 (koszty uczestnictwa w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników ponosi biegły rewident).
  6. Wynagrodzenie brutto za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym, wraz z raportem z badania tego sprawozdania, obejmujące wskazane dwa lata obrotowe. Wynagrodzenie brutto winno uwzględniać wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem badania i sporządzeniem opinii wraz z raportem z badania sprawozdania.
  7. Wskazanie metod badania sprawozdania finansowego oraz wstępny harmonogram określający terminy prac związanych z badaniem sprawozdania finansowego i udziałem w inwentaryzacji.
  8. Kserokopię dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem, potwierdzających posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.
 4. Warunki dodatkowe
  1. Dopuszcza się wspólne składanie ofert na badanie sprawozdania finansowego przez biegłych rewidentów prowadzących działalność we własnym imieniu i na własny rachunek, działających jako konsorcjum na podstawie umowy regulującej ich współpracę.
  2. Oferta powinna uwzględniać również inne, niewymienione w niniejszym ogłoszeniu, wymogi określone w ustawie z dnia z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym [Dz.U.2017.1089].
  3. Ten sam podmiot nie może badać Spółki więcej niż przez trzy kolejne lata.
 5. Terminy, sposób i miejsce składania ofert
  1. Oferty należy przesłać lub złożyć w sekretariacie Spółki w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta na badanie sprawozdania finansowego za lata 2017 i 2018 – nie otwierać” w terminie do dnia 17 października 2017 roku do godziny 1500 (decyduje data i godzina wpływu oferty do Spółki) na adres: Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRABiD Sp. z o.o., ul. Łucka 15, 00-842 Warszawa.
  2. Oferty niekompletne i złożone po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.
  3. Rozstrzygnięcie postępowania nastąpi do dnia 31 października 2017 r.
  4. Informacje niezbędne do przygotowania oferty dostępne będą od dnia ukazania się ogłoszenia pod adresem e-mail: biuro@cobrabid.pl.
  5. O wyniku postępowania ofertowego zwycięski podmiot zostanie powiadomiony w terminie 7 dni roboczych od daty rozstrzygnięcia postępowania.
  6. Pełnomocnik Wspólnika zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru wykonawcy, negocjacji warunków umowy (w tym ceny) oraz odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.