partner biznesowy dla nauki

COBRABiD sp. z o.o. jest skomercjalizowaną jednostką badawczo-rozwojową, posiadającą 40. letnią tradycję i doświadczenie w realizacji zadań B+R na rzecz innowacyjności. Jako jedna z pierwszych w kraju, rozpoczęła z własnej inicjatywy procesy restrukturyzacyjne, zmierzające do dywersyfikacji źródeł finansowania działalności badawczo-rozwojowej z innej działalności gospodarczej. Dzisiaj Spółka jest wiarygodnym partnerem biznesowym dla środowiska naukowego mogąc występować jako podmiot komercyjny w programach finansowanych ze środków unijnych.

Działalność statutowa prowadzona jest przez zespoły badawcze w Warszawie oraz w Poznaniu, realizujące zadania o odrębnej specjalizacji z możliwością funkcjonalnej kooperacji. Pozwala to na dywersyfikację zarówno działalności jak i źródeł finansowania realizowanych tematów. Przy czym prowadzona jest polityka efektywnego i elastycznego zatrudnienia poprzez tworzenie interdyscyplinarnych zespołów do realizacji określonych projektów. Wykonywane w COBRABiD projekty w przeważającej większości realizowane są w ramach konsorcjów z innymi jednostkami naukowymi i przedsiębiorcami, co wychodzi naprzeciw strategicznym planom rządowym w zakresie rozwoju kraju do 2020 r., w tym: Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki Dynamiczna Polska 2020 oraz Krajowemu Programowi Badań, a także programom finansowanym z perspektywy unijnej 2014-2020, w tym HORYZONT 2020, Program Polska Cyfrowa, Program Inteligentny Rozwój, Program Wiedza Edukacja Rozwój czy Program Infrastruktura i Środowisko, a także Programy Regionalne.

W ramach działalności wspomagającej badania, COBRABiD organizuje specjalistyczne i środowiskowe konferencje i sympozja naukowe, w tym cieszącą się dużym zainteresowaniem cykliczną Międzynarodową Konferencję Naukową pt.: „Rozwój aparatury i prac naukowo-badawczych w przetwórstwie rolno-spożywczym, gospodarce rolnej i leśnej w zakresie automatyzacji procesów oraz w analityce”. Wkład Ośrodka w upowszechnianie informacji naukowych, to także wieloletnia działalność wydawnicza – specjalistyczny kwartalnik pt. „Aparatura Badawcza i Dydaktyczna” , uwzględniany w wykazie czasopism do oceny parametrycznej jednostek naukowych (za publikację w nim przyznawanych jest 10 pkt do dorobku naukowego).