kim jesteśmy

Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRABiD sp. z o.o. w likwidacji jest spółką Skarbu Państwa o profilu badawczo-rozwojowym, posiadającą zgodnie z ustawą o zasadach finansowania nauki status jednostki naukowej z wysoką kategorią naukową „B”. Przedmiotem działalności Spółki jest szeroki zakres usług badawczych i eksperckich, wynikających ze strategii rozwoju nauki oraz innowacyjności w Polsce i UE, szczególnie w dziedzinach wpisanych w Krajową Inteligentną Specjalizację.

Spółka posiada Radę Naukową, która jest organem doradczym, opiniodawczym i inicjującym w zakresie prowadzonej działalności statutowej oraz w sprawach rozwoju kadry naukowej i badawczo-technicznej.

Działalność Spółki prowadzona jest przez zespoły badawcze w laboratoriach w Warszawie oraz w Poznaniu, realizujące zadania o odrębnej specjalizacji. Pozwala to na dywersyfikację działalności i źródeł finansowania realizowanych tematów z zachowaniem możliwości tworzenia interdyscyplinarnych zespołów. Misją COBRABiD jest tworzenie efektywnych mechanizmów transferu innowacyjnych technologii z nauki do gospodarki.

Spółka dysponuje doświadczeniem i szerokimi możliwościami w zakresie tworzenia interdyscyplinarnych konsorcjów do realizacji nowatorskich i zaawansowanych projektów B+R, zgodnie ze strategicznymi planami rządowymi i unijnymi w zakresie innowacyjnego rozwoju gospodarki i jej synergii z nauką. Potwierdzeniem posiadanego potencjału są liczne patenty oraz zgłoszenia patentowe, a także nagrody i wyróżnienia [link:Nagrody] na międzynarodowych targach i wystawach. COBRABiD jest również wydawcą specjalistycznego, interdyscyplinarnego kwartalnika naukowego pt. „Aparatura Badawcza i Dydaktyczna”, promującego zastosowania aparatury oraz wyniki badań.

Spółka specjalizuje się w produktach oraz badaniach eksperckich w obszarze zrównoważonej energetyki obejmujących proekologiczne ograniczanie strat energii, ciepła i surowców, w obszarze technologii przemysłowych jej specjalizacją jest fotonika, mechatronika, właściwości fizyczne produktów oraz technologie mikrostrumieniowe, dla sektora przetwórstwa żywności oferuje systemy pomiarowe oraz realizuje badania eksperckie w zakresie bezpieczeństwa i jakości żywności.

Zadania statutowe Spółki obejmują m. in.: prowadzenie badań naukowych i prac B+R w wybranych dziedzinach oraz zastosowanie ich wyników do wdrożenia w praktyce; świadczenie usług badawczych i eksperckich w zakresie objętym tematyką realizowanych badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych; upowszechnianie wyników badań naukowych i prac rozwojowych, poprzez publikacje, sympozja, wystawy, konferencje, w tym poprzez własne wydawnictwo; prowadzenie działalności uzupełniającej, w szczególności szkoleniowej, informacji technicznej, naukowej i ekonomicznej, wynalazczości, ochrony własności przemysłowej i intelektualnej, a także związanej z tworzeniem i utrzymaniem baz danych.