historia firmy

Poprzednikiem prawnym Spółki była jednostka badawczo – rozwojowa Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRABiD.

Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRABiD został utworzony na podstawie Zarządzenia Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki Nr ZO – 114 z dnia 7 grudnia 1972 r. w sprawie utworzenia Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRABiD w Warszawie (Dz. U. MNSzWiT z 1973 r., Nr 5, poz. 49). Centralny Ośrodek był nadzorowany przez Kombinat Aparatury Badawczej i Dydaktycznej KABID w Warszawie. Powołany został do prowadzenia prac związanych z opracowywaniem i wdrażaniem aparatury badawczej i dydaktycznej dla potrzeb nauki oraz szkolnictwa różnych szczebli.

Z dniem 1 stycznia 1986 r. weszła w życie ustawa z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 1985 r., Nr 36, poz. 170 z późn. zm.) która znalazła zastosowanie do ośrodka badawczo-rozwojowego Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRABiD. Zgodnie z art. 63 ust. 1 tejże ustawy ośrodki badawczo-rozwojowe działające w dniu jej wejścia w życie, stały się jednostkami badawczo-rozwojowymi w rozumieniu tej ustawy z chwilą dokonania wpisu do rejestru jednostek – badawczo rozwojowych.

Na podstawie zarządzenia nr 7 z dnia 8 kwietnia 1986 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie utworzenia Centralnego Ośrodka Badawczo – Rozwojowego Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRABiD w Warszawie nadano Centralnemu Ośrodkowi Statut. Zgodnie z jego postanowieniami w skład Ośrodka wchodziły następujące jednostki zamiejscowe stanowiące integralną część Ośrodka:

  • Zakład Doświadczalny w Opolu,
  • Zakład Doświadczalny w Zielonej Górze,
  • Oddział COBRABiD w Poznaniu.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Warszawy – Pragi, Ośrodek Badawczo Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRABiD z siedzibą w Warszawie został wpisany do rejestru jednostek badawczo – rozwojowych.

Jednostka badawczo-rozwojowa Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRABiD z siedzibą w Warszawie uległa przekształceniu w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, której jedynym wspólnikiem jest Skarb Państwa. Akt przekształcenia został sporządzony w imieniu Skarbu Państwa przez Ministra Skarbu Państwa w dniu 13 czerwca 2007 r.

Postanowieniem z dnia 16 lipca 2007 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowił wpisać Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRABiD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS 0000284830.