COBRABiD sp. z o.o. w likwidacji

Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej

sprawdź

Jakość i Bezpieczeństwo Żywności

Poznańska jednostka prowadzi badania i realizuje systemy pomiarowe w zakresie wykorzystywania najnowszych osiągnięć elektroniki i informatyki do rozwoju innowacyjnych technik pomiarowych w zakresie instrumentalnych badań własności fizycznych i fizyko-chemicznych surowców,

sprawdź

B + R + I

Rozwiązujemy konkretne problemy zgłaszane przez przedsiębiorców
sprawdź

Rozumiemy biznes

Reprezentujemy przedsiębiorstwa w procesach pozyskiwania funduszy unijnych oraz realizacji projektów B+R+I
sprawdź

Działamy dwutorowo

Jako partner naukowy dla przedsiębiorców (S2B) oraz przedsiębiorca dla nauki (B2S)
sprawdź

Jakość i Bezpieczeństwo Żywności

Poznańska jednostka prowadzi badania i realizuje systemy pomiarowe w zakresie wykorzystywania najnowszych osiągnięć elektroniki i informatyki do rozwoju innowacyjnych technik pomiarowych w zakresie instrumentalnych badań własności fizycznych i fizyko-chemicznych surowców,

sprawdź

Mamy kategorię naukową „B”

Jako jednostka naukowa wydajemy kwartalnik „Aparatura Badawcza i Dydaktyczna” uwzględniany w wykazie czasopism naukowych ocenianych przez MNiSW, za publikację w nim otrzymuje się 10 pkt.

sprawdź

Egzaminy F-gazowe

Przeprowadzamy egzaminy osób ubiegających się o certyfikat wymagany do obsługi urządzeń z fluorowanymi gazami cieplarnianymi (SZWO i F-gazy)

sprawdź

Jakość i Bezpieczeństwo Żywności

Poznańska jednostka prowadzi badania i realizuje systemy pomiarowe w zakresie wykorzystywania najnowszych osiągnięć elektroniki i informatyki do rozwoju innowacyjnych technik pomiarowych w zakresie instrumentalnych badań własności fizycznych i fizyko-chemicznych surowców,

sprawdź

wizja i misja

Chcemy efektywnie wspierać procesy implementacji innowacji w polskim przemyśle. Poznaj zasady, którymi się kierujemy więcej

historia firmy

COBRABiD powstał w roku 1972 do realizacji prac związanych z opracowywaniem i wdrażaniem aparatury badawczej i dydaktycznej. więcej

organizacja

Nasze zespoły badawcze działają w laboratoriach w Warszawie oraz w Poznaniu, realizując zadania o odrębnej specjalizacji. więcej

nasi klienci

Naszymi Klientami są zarówno instytucje jak i firmy należące do sektora małych i średnich przedsiębiorstw. więcej

patenty

Potwierdzeniem posiadanego przez nas potencjału są liczne patenty oraz zgłoszenia patentowe. więcej

nagrody

Za swoje innowacyjne produkty otrzymujemy nagrody i wyróżnienia na międzynarodowych targach i wystawach więcej

partner naukowy dla biznesu

Jako jednostka naukowa COBRABID jest skoncentrowany na rozwiązywaniu – z wykorzystaniem swoich innowacyjnych produktów – konkretnych problemów zgłaszanych przez przedsiębiorców.

partner biznesowy dla nauki

COBRABiD jest skomercjalizowaną jednostką badawczo-rozwojową, posiadającą 40. letnią tradycję i doświadczenie w realizacji zadań B+R na rzecz innowacyjności. Działa w obszarach objętych Krajową Inteligentną Specjalizacją, prowadzi badania naukowe i wdraża ich wyniki w praktyce gospodarczej. Spółka jest wiarygodnym partnerem biznesowym dla środowiska naukowego mogąc występować jako podmiot komercyjny w programach finansowanych ze środków unijnych.

przykłady realizacji

energetyka

 • Urządzenie wykorzystujące technikę microjetową usprawniające spawanie aparatami manualnymi
 • Stanowisko do produkcji chłodu z ciepła niskotemperaturowego oraz dokonanie analiz, badań i opracowań

fotonika i mechatronika

 • System umożliwiający monitoring kondycji paliw przechowywanych długoterminowo
 • Fosforymetry do pomiarów intensywności fosforescencji
 • Lampy kontrolne UV

jakość i bezpieczeństwo żywności

 • System monitoringu parametrów procesów apertyzacji
 • Badania urządzeń oraz procesów cieplnego utrwalania konserw
 • Sondy pomiarowe temperatury w strefie najmniejszego dogrzania

organizacja procesów b+r+i

 • Optymalizacja i automatyzacja procesów i usług oraz opracowanie modeli biznesowych
 • Rozwiązania wykorzystujące nanostruktury do zabezpieczenia obiektów wartościowych przed ich fałszowaniem

infrastruktura dydaktyczna

 • Zestaw Edukacyjny Holografii ze stołem optycznym
 • Dydaktyczny zestaw laserowy z ławą optyczną do badania efektów optycznych podczas propagacji wiązki laserowej

Zakład Jakości i Bezpieczeństwa Żywności COBRABiD Jednostka w Poznaniu

Poznańska jednostka prowadzi badania i realizuje systemy pomiarowe w zakresie wykorzystywania najnowszych osiągnięć elektroniki i informatyki do rozwoju innowacyjnych technik pomiarowych w zakresie instrumentalnych badań własności fizycznych i fizyko-chemicznych surowców, materiałów i produktów, w szczególności żywności, kosmetyków, farmaceutyków z bezpośrednim odniesieniem do charakterystyk sensorycznych. Wdraża innowacyjne rozwiązania aparaturowe i systemowe do kontroli, sterowania i optymalizacji procesów wytwórczych dla sektora rolno-spożywczego i w branżach pokrewnych oraz wykonuje ekspertyzy naukowe w zakresie bezpieczeństwa i jakości żywności, w tym w szczególności w zakresie walidacji procesów cieplnego utrwalana żywności, analiz właściwości reologicznych i akustycznych produktów spożywczych, a także dyfuzji i aktywności wody.

aktualności

Zaproszenie do składania ofert- sprzedaż wyposażenia

Likwidator Centralnego Ośrodka Badawczo Rozwojowego Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRABiD sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Warszawie zaprasza do składania ofert na zakup rzeczowych składników majątku ruchomego Spółki składającego się z wyposażenia biurowego,... czytaj dalej

wydawnictwo

Spółka posiadając wysoką kategorię naukową „A” przyznaną przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, jest wydawcą specjalistycznego czasopisma naukowego „Aparatura Badawcza i Dydaktyczna” promującego zastosowanie aparatury badawczej oraz wyniki badań w obszarze nauk ścisłych i technicznych. Pismo jest indeksowane przez Index Copernicus, funkcjonuje w bazach BazTech i IC Journals Master List. Czasopismo podczas ewaluacji ICI Journals Master List 2014 otrzymało wskaźnik ICV (Index Copernicus Value) w wysokości 65.18 pkt. Zgodnie z komunikatem MNiSW za publikację w czasopiśmie przyznawanych jest 10 pkt.

kontakt

Warszawa

ul. Łucka 15
00-842 Warszawa

biuro@cobrabid.pl
+48 22 749 16 92
+48 22 749 16 93

J/Poznań

ul. Rubież 46 A
61-612 Poznań

poznan@cobrabid.pl
+48 61 822 04 33

Cobrabid