Egzaminy F-gazowe

Przeprowadzamy egzaminy osób ubiegających się o uzyskanie certyfikatu dla personelu przeprowadzającego instalację, konserwację lub serwisowanie stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających substancje kontrolowane lub fluorowane gazy cieplarniane (tzw. F-gazy) oraz odzysk tych substancji lub gazów z takich urządzeń. Egzamin zgodny jest z art. 27 ust.1-3, ustawy dnia 15 maja 2015r. (Dz. U. 2015, poz.881), o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych. Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRABiD sp. z o.o. w likwidacji jest Jednostką Oceniającą Personel wpisaną do Rejestru jednostek oceniających personel prowadzonego przez Urząd Dozoru Technicznego pod numerem:      FGAZ-E/27/0007/19.

Najbliższe terminy egzaminów:

  • 21.04.2021, Zabrze, ul. Wolności 345, godz. egzaminu 10:00

Do pobrania:

Zgłoszenie uczestnictwa

Warunkiem uczestnictwa w egzaminie jest przysłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie wpłaty na 5 dni przed datą egzaminu:

  • Numer rachunku: 61105010251000009030487046
  • Bank: ING Bank Śląski SA
  • Tytułem: Nazwa Firmy/Imię Nazwisko, Egzamin F-gazy data (DD-MM-RRRR)
  • Cena za udział w egzaminie: 500 zł + 23% VAT

Wypełniony i podpisany formularz prosimy przysyłać wraz z dowodem wpłaty w formie skanu (najpóźniej na 5 dni przed datą egzaminu) na adres email: biuro@cobrabid.pl (wpisując w temacie wiadomości: EGZAMIN FGAZY).

Z uwagi na duże zainteresowanie egzaminami decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat

Przebieg egzaminu

Egzamin pisemny (teoretyczny) Egzamin teoretyczny przeprowadza się w formie pisemnego testu wyboru, z czterema odpowiedziami do wyboru i jedną prawidłową odpowiedzią, składającego się z zestawu od 20 do 30 pytań. Egzamin polega na sprawdzeniu wiedzy w zakresie wymagań określonych w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/2067 z dnia 17 listopada 2015 r. w odniesieniu do poszczególnych kategorii. Egzamin praktyczny Egzamin praktyczny polega na sprawdzeniu umiejętności określonych w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/2067 z dnia 17 listopada 2015 r. w odniesieniu do poszczególnych kategorii. Wynik egzaminu określa się jako „pozytywny” lub „negatywny”. Wynik pozytywny egzaminu uzyskuje się po udzieleniu co najmniej 75% prawidłowych odpowiedzi na pytania zawarte w części teoretycznej oraz po zaliczeniu części praktycznej. Warunkiem przystąpienia do części praktycznej egzaminu jest pozytywne zaliczenie części teoretycznej. Zaświadczenie potwierdzające złożenie egzaminu Osoba, która uzyskała pozytywny wynik egzaminu otrzymuje zaświadczenie potwierdzające złożenie egzaminu z wynikiem pozytywnym.

Kontakt dla osób zainteresowanych egzaminem: