Likwidator Centralnego Ośrodka Badawczo Rozwojowego Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRABiD sp. z o. o. w likwidacji z siedzibą w Warszawie przy ulicy Łuckiej 15 (00-842), (KRS: 0000284830, NIP: 525 000 87 03, REGON: 1410604700

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT  NA ZAKUP:

  1. ZNAKÓW TOWAROWYCH SŁOWNO-GRAFICZNYCH
  2. PATENTÓW UZYSKANYCH I ZGŁOSZONYCH
  3. WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH W POSTACI PROGRAMÓW, PROTOTYPÓW, DOKUMENTACJI KONSTRUKCYJNEJ
  4. CZASOPISMA,,APARATURA BADAWCZA I DYDAKTYCZNA,, (ISSN 2392-1765)

Tryb sprzedaży oraz wykaz sprzedawanych aktywów dostępny jest w Regulaminie Sprzedaży, który jest udostępniany każdorazowo na wniosek zainteresowanych.

Osoba upoważniona do kontaktu: Weronika Sawicka, tel. 607 911 944, e-mail: weronika.sawicka@cobrabid.pl